top of page

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT és FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen közzétételi szabályzat, valamint a benne foglalt felhasználási feltételek a Pápai Türr ALMA MATER Közhasznú Alapítvány, a továbbiakban: Szolgáltató, Adatközlő) által üzemeltetett PTAMA oldal (https://www.turr-almamater.org oldalain elérhető) az információs társadalommal összefüggő adat-szolgáltatás (Adatközlő PTAMA oldal) igénybevételének a feltételeit tartalmazza.

Az adatfelelős adatai:

Az alapítvány neve: Pápai TÜRR – ALMA MATER Alapítvány

Az alapítvány rövidített neve: PTAMA

Eljáró bíróság neve: Veszprémi Törvényszék

Ügyszám 1900/Pk.60230/1992

Szervezet nyilvántartási száma: 19-01-0000413

Székhely ország: Magyarország

Szervezet székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 10.

Bejegyzés dátuma: 2018.11.30

Régi nyilvántartási szám formátum: 413/1992

Közhasznúsági fokozat: közhasznú.

Adószám: 18914922-1-19

Statisztikai szám: 18914922-9499-569-19

Internet: https://www.turr-almamater.org

Az adatközlő (rendszergazda):

Dr. Molnár István

e-mail cím: molnar01@aol.com

 

A Szolgáltatás célja információ-szolgáltatás biztosítása egy adott, a PTAMA oldal által biztosított domainhez (www.turr-almamater.org) kapcsolódóan (továbbiakban: alapszolgáltatás, vagy weboldal). Az alapszolgáltatás egyetlen formában vehető igénybe az Interneten (optimalizált mobil-elérés is lehetséges).

Az alapszolgáltatás eléréséhez (Látogató) regisztrálás nem szükséges. Amennyiben a Felhasználó kapcsolatba kíván lépni az Alapítvány képviselőjével, akkor annak az eléréshez regisztráció szükséges, s a regisztrációt követően a Látogató Felhasználóvá válik. A jelen felhasználási feltételek szabályai mind a Felhasználókra, mind pedig a Látogatókra egyaránt irányadóak. A PTAMA oldal (Adatközlő) a Látogató bejelentkezése ill. a Felhasználó regisztrációja után betekintést enged a weboldal tartalmába, de a vonatkozó tevekénységet az Adatközlő nem montírozza, nem iktatja, és igy azok utóbb nem hozzáférhetőek. A weboldal használatának a nyelve magyar, s arra a hazai és az EU jogszabályok vonatkoznak.

A weboldalon közzétett adatokat az Adatközlő naplózza (archiválja); mind az adatváltozásokat mind pedig az adateltávolítást.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az PTAMA oldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Szolgáltató a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat, s igy a felhasználási feltételek legfrissebb változata a nyitóoldalon elhelyezett ÁAR (GDPR) linken keresztül érhető el. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. A PTAMA oldalon a Szolgáltató által elhelyezett és megkülönböztető jelzéssel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

A PTAMA oldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos felhasználási feltétel kötelező minden Látogatóra és Felhasználóra abból a célból, hogy a jelen betekintési feltételek oldalról linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Alapítói dokumentumok, Alapítványi adatok az Alapítvány szerveinek a jegyzőkönyvei és határozatai, Adatkezelési Tájékoztató stb.) a lehető legegyszerűbben és biztonságosan megismertethetőek legyenek. A PTAMA weboldaláról linkeléssel elérhető weboldalak (pl. WIX, Facebook, Twitter, és Google+) a PTAMA oldalhoz kapcsolódó szolgáltatására a kapcsolódó weboldalak keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

A Szolgáltatást a Szolgáltató (Adatközlő) a WIX (wix.com) fejlesztő szoftver segítségével hozta létre, valamennyi a WIX által létrehozott szabályzat feltételeit betartva (beleértve a harmadik fel szerzői jogára, adatvédelmi előírásaira stb. vonatkozó feltételeket is). A tárhely- és szoftver-szolgáltató és megbízottjának adatai a következőek:

Tárhely- és szoftver-szolgáltató: Wix.com Ltd.

Székhelye: 40 Namal Tel Aviv Street, Tel Aviv, 6350671, Israel

Telefon: 972 3 545 4900

Internet: http://www.wix.com

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy semmilyen a felhasználók adataira vonatkozó nyomkövetést (pl. sütiket) nem épített be a web-oldalakba, ill. nem használ. Kijelenti továbbá, hogy a kapcsolattartást, ill. felhasználást igénylő Felhasználók alapadatain (név, e-mail cím, telefon és közlemény) túlmenően nem rögzít, s nem is tárol adatokat. A WIX rendszer automatikus statisztikai adatai a Látogatok ill. Felhasználok egyedi azonosítására nem alkalmasak. A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a web-oldal adattartalma vonatkozásában a GDPR és egyéb nemzetközi jogi szabályozás előírásainak betartásával, annak szellemében járt el. A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy azon magánszemélyekre és/vagy intézményekre vonatkozó adatok megjelenítéséhez szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat beszerezte, s ezeket a jelen dokumentum mellékleteként csatolta.

A Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvereket pl. WIX) pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló ok(ok)kal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért, és ezek következményeiért.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatával egyidejűleg beleegyezik a jelen felhasználási feltételek elfogadásába, és tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a Szolgáltató a Szolgáltatás használatát felfüggesztheti, illetve jogszabálysértő magatartás esetén a Felhasználó ellen jogi úton is felléphet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, amelyet a Felhasználó okoz(hat). A Szolgáltató minden esetben fellép a Felhasználó érdeksérelemre vezető fellépése esetén, továbbá egyéb olyan indokolt esetben kártérítési igénnyel lép fel (különösen érvényes ez akkor, ha az érdeksérelem úgy valósult meg, hogy az valamely bíróság vagy hatóság utasítására a Szolgáltatói weboldal és az ott tárolt adatok zárolásával, vagy törlésével jár).

A Szolgáltatás egyes elemei csak jelszóval vehetők igénybe. A jelszó a kapcsolat felvétel ill. tartás (PTAMA nyitó oldal) igénybevételével, csakis indokolt esetben adható ki. A kapcsolat felvételével a Látogató regisztrál és ez úton Felhasználóvá válik. A Szolgáltató által kiadott egyedi jelszó korlátozott időtartamig érvényes. A jelszóval kapcsolatos visszaélésekért a Felhasználót terheli a felelősség.

A szolgáltatás keretén belül tilos jogsértő tartalom hozzáférhetővé tétele, így különösen bűncselekmény elkövetése, vagy erre való felbujtás, a jelen szabályzatba ütköző használat, vagy bármely olyan tartalom hozzáférhetővé tétele, amely harmadik személy számára sértő, kárt okoz, vagy az általános erkölcsi normákba ütközik, amely nem felel meg a weboldalra irányadó jogi előírásoknak, vagy amely tisztességtelen magatartásnak minősül.

 

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok és a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás vagy a weboldal használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb web-oldal feltörési tevékenységeket is.

 

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről, valamint a szolgáltatott adatok személyekre vonatkozó információtartalmának védelméről a Szolgáltató (Adatközlő) a felhasznált szoftver (WIX), valamint a Szolgáltatás jelen szabályzatban is rögzített eljárásai segítségével az érvényben levő nemzetközi szabályozásnak megfelelően (pl. GDPR) gondoskodik.

Kelt, Budapest, 2021. január 14-én

Rev.1: Budapest, 2020 augusztus 23.

Rev.2: Budapest, 2021 január 10.

Rev.3: Budapest, 2022 március 20.

Rev 4: Budapest, 2022 szeptember 5.

Rev 4: Budapest, 2023 január 5.

bottom of page